Ảnh AV-8B Harrier tan nát do bị tấn công ở Afghanistan


Bình luận(Facebook)
0 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence